Spolek - Western Hill Valley City

 

Stanovy: WESTERN HILL WALLEY CITY z.s. 

 1. Název spolku (dále „klub“): WESTERN HILL WALLEY CITY z.s.
 2. Sídlo klubu:
 3. a) Čeliš Vítězslav, Hostovice 81, 530 02 Pardubice
 4. b) klubovnou je HILL WALLEY CITY v katastrálním území Doly, okr. Chrudim 630527 na pozemkových parcelách č 815/7 a 815/2
 5. Účel (hlavní činnost) klubu: Realizace klubového programu westernového městečka, ve kterém si jeho členové vyberou své zážitkové role a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělání, sportovní, kulturní a další aktivity.

Zážitkovou rolí může být např.: kovboj, bandita, zlatokop, kankánová tanečnice, opilec, jízdní (vojenská) kavalerie, barman, prezident, karbaník, padouch, průzkumná hlídka, rváč, hledaný zločinec, indián, svůdník, náčelník, vyjednavač, zloděj koní, kovář či podkovář, felčar, hrobník, bankéř, podvodník, kočí dostavníku, osamělý jezdec, vězeň, pistolník, lovec zločinců, lehká děva, šmelinář, indiánská babička, soudce, obchodník s dobytkem, dřevorubec, traper apod.)

 1. Členové:
 2. a) testující: (tzv. přivandrovalci a přistěhovalci) na dobu určitou (na zkoušku členství řádného)  
 1. b) řádní: (tzv. kolonizátoři) na dobu neurčitou
 2. c) zakládající
 3. d) čestní
 4. Podmínky vzniku členství:
 5. a) pro „přivandrovalce a přistěhovalce“ - vyjádření souhlasu s účelem spolku, stanovami a úhrada souhlasného členského příspěvku na dobu určitou
 6. b) pro „kolonizátory“ - vyjádření souhlasu se stanovami a poskytnutí osobních údajů
 7. c) pro „zakládající“ - vyjádření souhlasu na zakládající členské schůzi
 8. d) pro „čestné členy“ - vyjádření souhlasu se jmenováním - bez hlasovacích práv a povinností

 

 1. Práva a povinnosti člena:
 2. a) podílet se aktivně podle svých možností na praktické činnosti klubu
 3. b) řádně a včas platit členské příspěvky
 4. c) informovat a být informován o činnosti klubu
 5. d) souhlasit se zpracováním svých osobních údajů mimo přivandrovalců, přistěhovalců a čestných – od těch nejsou potřeba osobní údaje
 6. e) řídit se stanovami, usneseními členských schůzí, provozními pokyny, příkazy šerifa a jeho zástupců
 7. f) chránit dobré jméno klubu a jeho členů a zdržet se činností, jež by mohly ztížit, omezit, nebo jakkoli ohrozit dosažení cílů klubu
 8. Členství zaniká:
 9. a) pro „přivandrovalce a přistěhovalce“, úhradou spotřebních rekvizit jimi zvolené zážitkové role a opuštěním prostoru klubovny
 10. b) vystoupením člena z vlastní vůle
 11. c) vyloučením na základě rozhodnutí usnesení schůze zakládajících členů
 12. d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
 13. Statutární orgán: Nejvyšším orgánem klubu je schůze zakládajících členů, která volí šerifa (statutární orgán) a zástupce a svolává členskou schůzi řádných členů.

Šerif i zástupci jsou oprávněni odmítnout zájemce o členství a mohou činit vše, co není v rozporu se zákony, stanovami či usnesením schůze zakládajících členů.

 1. Hospodaření klubu: Klub je nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená dle par. 214 zákona č.89/2012 Sb., sloužící svým členům v rozsahu jimi zvolené zážitkové role a s ní spojeného finančního příspěvku. Hlavním zdrojem příjmů klubu jsou proto souhlasné členské příspěvky a členské příspěvky, které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě a následně obnově spotřebovaných rekvizit a ostatních nákladů spojených s realizací účelu klubu. Šerif je oprávněn rozhodovat, které potřeby k plnění účelu klubu bude klub zajišťovat vlastními členy a které dodavatelsky třetími osobami. Jménem klubu vystupuje šerif, nebo jím pověřený zástupce. Členové klubu neručí za případné dluhy klubu. V případě zániku klubu se jeho majetek použije na poslední klubovou akci.

 

Dodatky ke stanovám – na informační tabuli :

„Vykonavatelé“ obtížných rolí, které se mohou nedopatřením, cizím nebo i vlastním zaviněním ocitnout v nouzi (např. traper, zbitý rváč, znavený dřevorubec, opilec, zkrachovalý karbaník, svůdník s lehkou děvou apod.) mohou u šerifa nebo jeho zástupců vyhledat psychickou, psychologickou, materiální, či jinou pomoc - např. osobní rozmluvu či domluvu, poskytnutí prostředků při případné insolvenci (za provedenou práci), poskytnutí např. odpočinkového kavalce, hodinového kamrlíku, zapůjčení parcely k rozbití tábořiště, stavbě tee - pee, či jinou formu krátkodobého přístřeší.

Zvolení jakékoli role je zcela dobrovolné a na svobodné vůli každého člena, kdy veškeré aktivity spojené s výkonem dané role jsou tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost.